The job Bank Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board has been saved.

Continue

Ready to apply?

Please confirm your email to start the apply process.
For information about how we process your personal data, see our Privacy Statement.

The Job has been saved succesfully

Enter your email address to save this job

You are saving this job as:

UK
search results

Bank Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board posted by Betsi Cadwaladr University Health Board

Full Time
Rhyl

Job Description

Bank Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board

CAPTION: Job details

Posting date: 02 October 2019
Salary: Not specified
Additional salary information: £24,214 - £30,112 pro rata, per annum
Hours: Full time
Closing date: 01 November 2019
Location: Rhyl, LL18 5UJ
Company: Betsi Cadwaladr University Health Board
Job type: Permanent
Job reference: 2019940/050-NMRBANK-C-1019

Apply for this job

Summary

We are presently Recruiting for Registered Nurses to join our nurse Bank here in North Wales within our

District General Hospitals and Community Hospitals

Flexible working, hours to suit, when you need to work...

Are you, a registered nurse choosing flexible working as a career, because of your domestic circumstances or because you want more variety?

Or, are you are not sure which type of hospital or environment you want to work in, then choosing to work through the temporary staffing/Nurse Bank as a way to retain and enhance your skills or gain experience in a new setting could help you decide which direction you would like to take…

On the other hand, maybe you are retired and would like to refresh you skills and supplement your income?

If any of these sounds like you, then we would love to hear from you ….

As a Bank worker working for Betsi Cadwaladr University Health board, you will have the flexibility to choose your hours. We can support you to choose the shifts that fit in with your lifestyle and timetable. We will also introduce you to our smartphone App that allows you to let share with us your availability and book your shifts direct with ward areas.

So, If providing care and helping others is what you love doing, then we want to hear from you today you'll find working with us fulfilling and rewarding, and there will be a range of opportunities to improve your skills and advance your career.

Our Offer - Attractive Benefits
* Enhancements in pay for evenings and weekend and Bank holiday working up to £24.62 per hour
* Free On-site parking available
* Free Bus park & ride
* Free Eye Care Vouchers
* Work Place Pension
* Comprehensive Learning & Development Package using our strong Links to local Universities & colleges for courses
* Career progression Opportunities (our main hospitals are Training hospitals)
* Free DBS check,
* Free Flu vaccination
* Hepatitis B vaccination
* Occupational Health Support network
* NHS Discounts i.e. Restaurants, retail, package holidays
* Free admission to Social Clubs - such as Betsi Runners (Clubs)
* Uniform
* Support networks, including trade unions, carers, chaplaincy, counselling service, NHS retirement fellowship , rainbow LGBT
* Flexible working options to enable you to achieve a great work-life balance.

With our new amazing wards and units at Ysbyty Gwynedd, Bangor and in our newly refurbished Glan Clwyd hospital, our fast growing and changing Wrexham Maelor hospital , this is a great opportunity to also fast track to a new job with us, without forgetting about our excellent community hospitals and managed GP Practices

If you have the passion, vision and ability to make a difference and help move services forward, while getting the best out of your colleagues and team we want to hear from you today!

Visit our new Recruitment Web site for further information or any questions please contact [Click here to apply]

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Closing Date: 15/10/2019

Rydym ni wrthi'n Recriwtio Nyrsys Cofrestredig i ymuno â banc y nyrsys yma yng Ngogledd Cymru yn ein

Hysbytai Cyffredinol Dosbarth ac Ysbytai Cymunedol

Gweithio hyblyg, oriau hwylus, pan fydd angen i chi weithio...

Ydych chi'n nyrs gofrestredig sy'n dewis gweithio'n hyblyg fel gyrfa, oherwydd eich amgylchiadau domestig neu oherwydd eich bod yn awyddus i gael mwy o amrywiaeth?

Neu, ydych chi'n ansicr ym mha fath o ysbyty neu amgylchedd rydych am weithio, yna gallai ddewis gweithio trwy'r banc staff dros dro/nyrsio fel ffordd o gadw a gwella eich sgiliau neu ennill profiad mewn lleoliad newydd eich helpu i benderfynu i ba gyfeiriad yr hoffech fynd...

Ar y llaw arall, efallai eich bod wedi ymddeol ac yr hoffech adnewyddu eich sgiliau ac ategu at eich incwm?

Os yw unrhyw un o'r rhain yn swnio fel chi, byddem ni wrth ein bodd o glywed gennych ...

Fel gweithiwr banc yn gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, byddwch yn cael yr hyblygrwydd i ddewis eich oriau. Gallwn eich cefnogi i ddewis y sifftiau sy'n cydfynd â'ch ffordd o fyw a'ch amserlen. Byddwn hefyd yn cyflwyno eich ap ffôn clyfar i chi sy'n caniatáu i chi rannu eich argaeledd gyda ni ac i gadw eich sifftiau'n uniongyrchol gydag ardaloedd ar y wardiau.

Felly, os yw rhoi gofal a helpu pobl eraill yn mynd â'ch bryd chi, yna rydym ni am glywed gennych chi heddiw. Byddwch yn gweld bod gweithio gyda ni'n ddiddorol ac yn werth chweil, a bydd ystod o gyfleoedd i wella eich sgiliau ac i ddatblygu eich gyrfa.

Ein Cynnig - Buddion Deniadol
* Ychwanegiadau o ran cyflog ar gyfer gwaith gyda'r nos a thros y penwythnos ynghyd â gweithio gwyliau banc o hyd at £24.62 yr awr.
* Parcio am ddim ar gael ar y safle
* Bws parcio a theithio am ddim
* Talebau Gofal y Llygaid am ddim
* Pensiwn y Gweithle
* Pecyn Dysgu a Datblygu Cynhwysfawr gan ddefnyddio ein Cysylltiadau cadarn i Brifysgolion a cholegau lleol ar gyfer cyrsiau
* Cyfleoedd datblygu gyrfa (Ysbytai Hyfforddi yw ein prif ysbytai)
* Gwiriad DBS am ddim,
* Brechiad Ffliw am ddim
* Brechiad Hepatitis B
* Rhwydwaith Cymorth Iechyd Galwedigaethol
* Gostyngiadau'r GIG h.y bwytai, manwerthu, pecynnau gwyliau
* Mynediad am ddim i Glybiau Cymdeithasol - fel Rhedwyr Betsi (Clybiau)
* Gwisg
* Rhwydweithiau cefnogi, yn cynnwys undebau llafur, gyrfaoedd, caplaniaeth, gwasanaeth cwnsela, cymrodoriaeth ymddeol y GIG, enfys LGBT
* Dewisiadau gweithio hyblyg i'ch galluogi i sicrhau cydbwysedd ardderchog rhwng gwaith a bywyd

Gyda'n wardiau a'n hunedau anhygoel newydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor ac Ysbyty Glan Clwyd sydd newydd ei hailwampio, Ysbyty Maelor Wrecsam sy'n tyfu ac yn newid yn gyson, mae hwn yn gyfle gwych hefyd i gael llwybr carlam tuag at swydd newydd gyda ni, heb anghofio ein hysbytai cymunedol ardderchog a'n Practisau Meddygon Teulu a reolir

Os oes gennych chi'r angerdd, y weledigaeth a'r gallu i wneud gwahaniaeth a helpu i symud gwasanaethau ymlaen, wrth gael y gorau allan o'ch cydweithwyr a'ch tîm, rydym eisiau clywed gennych heddiw!

Ewch i'n Gwefan Recriwtio Newydd am ragor o wybodaeth neu ar gyfer unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [Click here to apply]

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad Cau: 15/10/2019

This advert closes on Tuesday 15 Oct 2019

Apply for this job
« Return to the search results
* Save to favourites
* Print this job
* Share this job via email
* Report this job

Related jobs

* Bank Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board
Rhyl, LL18 5UJ
* Bank Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board
Rhyl, LL18 5UJ
* Registered Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board
Glan Clwyd Hospital, LL18 5UJ
* Healthcare Assistant - Bank | Betsi Cadwaladr University Health Board
Ysbyty Glan Clwyd, LL18 5UJ
* Staff Nurse | Betsi Cadwaladr University Health Board
Bodelwyddan, LL18 5UJ

Reference Number

87fabcde63e54e0ea447eacee0a2a9f2

Similar Jobs

Email me jobs like these

Thank you. We'll send jobs matching these to